คณาจารย์

คณาจารย์

ข้อมูลตามตำแหน่งวิชาการ
ตำแหน่ง จำนวน
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16
อาจารย์ 54
ข้อมูลตามคุณวุฒิการศึกษา
ระดับจำนวน
ปริญญาเอก25
ปริญญาโท45
ปริญญาตรี
ข้อมูลคณาจารย์ในสาขาวิชา
ลำดับชื่อ-สกุลวุฒิการศึกษาสถาบัน
1ผศ.ดร.อนุวัฒน์ ศรีสุวรรณ์ปร.ด. (วัสดุศาสตร์)มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วท.ม. (วัสดุศาสตร์)มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2ผศ.ดร.กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตนครราชสีมา
3อาจารย์พิศาล สมบัติวงค์วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยม อันดับ 1มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4อาจารย์ณัฐวุฒิ พลศรีวศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5ดร.ศิริญญา ศิริแสนปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วท.บ.วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ลำดับชื่อ-สกุลวุฒิการศึกษาสถาบัน
1อาจารย์เดชณรงค์ วนสันเทียะกำลังศึกษาต่อปริญญาเอก 
คอ.ม. (สถาปัตยกรรม)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คอ.บ. (สถาปัตยกรรม)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2ดร.นิโรธ ศรีมันตะปร.ด.(สถาปัตยกรรม)มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถ.ม. (ออกแบบชุมชนเมือง)มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผม.บ. (การผังเมืองบัณฑิต)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3ผศ.โชคชัย ไตยสุทธิ์วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)มหาวิทยาลัยรังสิต
4อาจารย์วรายุทธ อินอร่ามคห.ม.(เคหการ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ภูมิเกียรติ สว่างวงศ์วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลำดับชื่อ-สกุลวุฒิการศึกษาสถาบัน
1ผศ.ดร.นรพล รามฤทธิ์ปร.ด. (ศิลปะประยุกต์และการออกแบบ)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา)มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์)มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2ผศ.ดร.เชี่ยวชาญ แสงทองปร.ด. (วัสดุศาสตร์)มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วท.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิค)มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิค)สถาบันราชภัฏลำปาง
3อาจารย์กมลวรรณ พงษ์กุลศป.ม.(นวัตกรรมการออกแบบ)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ศป.บ.(นฤมิตศิลป์)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4อาจารย์เมธี ไชยหาศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา)มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศ.บ. (จิตกรรมสากล)มหาวิทยาลัยศิลปากร
5อาจารย์ปณต นวลใสค.อ.ม. (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อส.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ลำดับชื่อ-สกุลวุฒิการศึกษาสถาบัน
1อาจารย์พนารัตน์ สังข์อินทร์วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา
2อาจารย์จีระนันท์ วงศ์วทัญญูวท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์
3อาจารย์จิรายุ มุสิกาวท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระ
4อาจารย์ธนวรรณ มุสิกาวท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5ดร.จิรนันต์ รัตสีวอปร.ด. (เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรนานาชาติ)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ) (เกียรตินิยมอันดับสอง)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลำดับชื่อ-สกุลวุฒิการศึกษาสถาบัน
1อาจารย์ดวงจันทร์ โพธิสารวท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2ดร.วิมลศิริ สีหะวงษ์ปร.ด.(พืชไร่)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม.(พันธุวิศวกรรม)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(พืชไร่)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3ดร.สายัณห์ สืบผางปรด.(สัตวศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(สัตวศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(สัตวศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4ผศ.ราชิต เพ็งสีแสงวท.ม. (การจัดการประมง)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (การจัดการประมง)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5อาจารย์ณัฏฐิยา เกื้อทานวท.ม. (พืชสวน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (ชีววิทยา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลำดับ

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา

สถาบัน

1 ดร.พงศธร ทวีธนวาณิชย์ ปร.ด.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วศ.บ.(วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2 ผศ.ดร.สิริพร ยศแสน ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 ผศ.ดร.พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์ วท.ด.(ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วท.บ.(ชีววิทยา/พฤษศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 อาจารย์อภิญญา ไชยรา วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5 ดร.ทัย กาบบัว ปร.ด.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ. (จุลชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับชื่อ-สกุลวุฒิการศึกษาสถาบัน
1ผศ.ดร.อัฐพร กิ่งบูปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศการจัดการ)วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี
2อาจารย์พัฒนพงษ์ โพธิปัสสาวท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ แขนง สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3ผศ.ภาภรณ์ เหล่าพิลัยวท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4ผศ.ธีรพงศ์ สงผัดวท.ม.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเทศและการสื่อสาร)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5อาจารย์จุฑามณี รุ้งแก้ววท.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลำดับชื่อ-สกุลวุฒิการศึกษาสถาบัน
1ดร.กริชบดินทร์ ผิวหอมวท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2ผศ.พิศาล สุขขีวท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยศิลปากร
3ผศ.ดร.เจษฎา โพนแก้วปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4อาจารย์อุรารัตน์ แก้วดวงงามวท.ม. (โครงข่ายและโทรคมนาคม)มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
5ผศ.ดร.กนิษฐา อินธิชิตปร.ด.(การจัดการเทคโนโลยี)มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6ดร.เจษฎา ชาตรีPh.D(Computer science and Engineering)University of North Texas
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์))สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)สถาบันราชภัฏสุรินทร์
ที่ ชื่อ – สกุล ประวัติการศึกษา
1 อาจารย์ ดร.วรรธนะ พงษ์เสนา วศ.ด.(วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 อาจารย์ปฏิมากร จริยฐิติพงศ์ วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 อาจารย์วันวิสาข์ รุ้งแก้ว วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 อาจารย์ศุภชัย ทองสุข วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (เกียรตินิยม อันดับ 1)
5 อาจารย์ชนินทร เรืองอุดมสกุล วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (เกียรตินิยม อันดับ 1)
ลำดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สถาบัน
1 อาจารย์ทิพย์ สุดากุมผัน วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 อาจารย์โชติรส นพพลกรัง วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 อาจารย์ณัฏฐ์พัชร์ วณิชย์กุล วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา ขนส่งและสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.บ.(สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4 อาจารย์ณัฐกร โต๊ะสิงห์ บธ.ม.(โลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยรังสิต
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
5 ดร.ชูวิทย์ นาเพีย วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยรังสิต
วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ลำดับชื่อ-สกุลวุฒิการศึกษาสถาบัน
1ดร.ไมยรา เศรษฐมาศส.ด.((สาธารณสุขศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2ดร.ทองปักษ์ ดอนประจำส.ด.((สาธารณสุขศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3ผศ.วิรยา บุญรินทร์ส.ม.(การสร้างเสริมสุขภาพ)มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
พย.บ.(พยาบาลศาสตร์)มหาวิทยาลัยมหิดล
4ดร.อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์วท.ด. (เวชศาสตร์ชุมชน)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (เวชศาสตร์ชุมชน)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ. (สุขศึกษา)สถาบันราชภัฎสุรินทร์
5อาจารย์ปราณี ศรีบุญเรืองพย.ม. (การพยาบาลเด็ก)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
6อาจารย์กฤษฎารัตน์ ลีเขาสูงวท.ม. (สรีรวิทยาทางการแพทย์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7ดร.ธนะพัฒน์  ทักษิณทร์ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา
1 อาจารย์กาญจนา แซ่อึง   วท.ม.(พิษวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 อาจารย์วิพา  ชุปวา   ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 อาจารย์ภคนันท์  คำจันทราช   วท.ม.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วท.บ.(สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4 อาจารย์สุเมต บุญสุด   วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 อาจารย์สุดารัตน์  บุญหล้า   วท.ม.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วศ.บ.(สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ลำดับชื่อ-สกุลวุฒิการศึกษาสถาบัน
1ผศ.ดร.เตชภณ ทองเติมวท.ด.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม.(วิศวกรรมชีวเวช)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) เกียรตินิยมอันดับ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2อาจารย์ขนิษฐา ฉิมพาลีวท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)มหาวิทยาลัยศิลปกร
3อาจารย์วารี นันทสิงห์กำลังศักษาต่อระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
4อาจารย์ธรรญญพร เพ็งสีแสงวท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ. (กายภาพบำบัด)มหาวิทยาลัยมหิดล
5อาจารย์เมธาวุฒิ พงษ์ธนูวท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6นายอธิวัฒน์ สายทองกำลังศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย