บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลากรสายสนับสนุน

นางแสงมณี วงศ์สุวรรณ

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

นางสาวมนัญญา นาคสิงห์ทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างานฝ่ายแผนและงบประมาณ)

นางสาวสมพร เกียรติสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างานฝ่ายธุรการและงานสารบรรณ)

นางอำพร ไรกลาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างานบริการการศึกษา)

นายชาญชัย ยาศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างานฝ่ายพัฒนานักศึกษา)

นายภาณุพงศ์ รุ้งแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายณัฐชัย พรมโม้

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป