ผู้บริหารคณะ

ผศ.ดร.เชี่ยวชาญ แสงทอง

คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ดร.อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

ดร.อัฐพร กิ่งบู

รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อาจารย์จุฑามณี รุ้งแก้ว

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.สิริพร ยศแสน

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ