พันธกิจคณะ

พันธกิจคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

#ผู้รับผิดชอบตำแหน่ง
1อาจารย์พัฒนพงษ์ โพธิปัสสาหัวหน้าพันธกิจ
2อาจารย์กาญจนา แซ่อึงกรรมการ
3อาจารย์สุเมต บุญสุดกรรมการ
4กรรมการ
5กรรมการและเลขานุการ
# ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง
1 อาจารย์พิศาล สมบัติวงค์ หัวหน้าพันธกิจ
2 อาจารย์กมลวรรณ พงษ์กุล กรรมการ
3 อาจารย์โชคชัย ไตรยสุทธิ์ กรรมการ
4 กรรมการ
5 กรรมการและเลขานุการ
# ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง
1 ดร.นิโรธ ศรีมันตะ หัวหน้าพันธกิจ
2 ผศ.ดร.นรพล รามฤทธิ์ กรรมการ
3 อาจารย์ปณต นวลใส กรรมการ
4 อาจารย์เมธี ไชยหา กรรมการ
5 กรรมการและเลขานุการ
# ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง
1 อาจารย์ณัฐกร โต๊ะสิงห์ หัวหน้าพันธกิจ
2 อาจารย์ไมยรา เศรษฐมาศ กรรมการ
3 กรรมการ
4 กรรมการ
5 กรรมการและเลขานุการ
# ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง
1 ดร.ธนะพัฒน์ ทักษิณทร์ หัวหน้าพันธกิจ
2 อาจารย์กฤษฎารัตน์ ลีเขาสูง กรรมการ
3 อาจารย์เมธาวุธ พงษ์ธนู กรรมการ
4 ว่าที่ ร.ต.ภูมิเกียรติ สว่างวงศ์ กรรมการ
5 อาจารย์ธีรพงศ์ สงผัด กรรมการ
6 อาจารย์ภคนันท์ คำจันทราช กรรมการ
7 กรรมการและเลขานุการ
# ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง
1 อาจารย์อุรารัตน์ แก้วดวงงาม หัวหน้าพันธกิจ
2 ดร.ศริญญา ศิริแสน กรรมการ
3 อาจารย์วิพา ชุปวา กรรมการ
4 กรรมการ
5 กรรมการและเลขานุการ
# ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง
1 อาจารย์ชนินทร เรืองอุดมสกุล หัวหน้าพันธกิจ
2 อาจารย์กริชบดินทร์ ผิวหอม กรรมการ
3 อาจารย์ปฏิมากร จริยฐิติพงศ์ กรรมการ
4 ดร.วรรธนะ พงษ์เสนา กรรมการ
5 กรรมการและเลขานุการ
# ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง
1 อาจารย์ณัฐวุฒิ พลศรี หัวหน้าพันธกิจ
2 อาจารย์ดวงจันทร์ โพธิสาร กรรมการ
3 อาจารย์ขนิษฐา ฉิมพาลี กรรมการ
4 อาจารย์อธิวัฒน์ สายทอง กรรมการ
5 กรรมการและเลขานุการ
# ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง
1 อาจารย์ภาภรณ์ เหล่าพิลัย หัวหน้าพันธกิจ
2 อาจารย์ณัฏฐ์พัชร์ วณิชย์กุล กรรมการ
3 ดร.สายัณห์ สืบผาง กรรมการ
4 อาจารย์อภิญญา ไชยรา กรรมการ
5 อาจารย์วารี นันทสิงห์ กรรมการ
# ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง
1 อาจารย์ปราณี ศรีบุญเรือง หัวหน้าพันธกิจ
2 ดร.พงศธร ทวีธนวาณิชย์ กรรมการ
3 ดร.ทองปักษ์ ดอนประจำ กรรมการ
4 ผศ.วิรยา บุญรินทร์ กรรมการ
5 กรรมการและเลขานุการ
# ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง
1 อาจารย์จีระนันท์ วงศ์วทัญญู หัวหน้าพันธกิจ
2 ดร.กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ กรรมการ
3 อาจารย์ราชิต เพ็งสีแสง กรรมการ
4 อาจารย์ธรรญญพร เพ็งสีแสง กรรมการ
5 อาจารย์ศุภชัย ทองสุข กรรมการ
# ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง
1 ผศ.ดร.เตชภณ ทองเติม หัวหน้าพันธกิจ
2 ดร.กนิษฐา อินธิชิต กรรมการ
3 ผศ.ดร.พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์ กรรมการ
4 ดร.อนุวัฒน์ ศรีสุวรรณ์ กรรมการ
5 กรรมการ
# ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง
1 อาจารย์พนารัตน์ สังข์อินทร์ หัวหน้าพันธกิจ
2 อาจารย์โชติรส นพพลกรัง กรรมการ
3 ดร.วิมลศิริ สีหะวงษ์ กรรมการ
4 อาจารย์ณัฏฐิยา เกื้อทาน กรรมการ
5 กรรมการและเลขานุการ
# ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง
1 อาจารย์จิรายุ มุสิกา หัวหน้าพันธกิจ
2 อาจารย์ธนวรรณ มุสิกา กรรมการ
3 ดร.ทัย กาบบัว กรรมการ
4 อาจารย์ณัฏฐิยา เกื้อทาน กรรมการ
5 ดร.จิรนันต์ รัตสีวอ กรรมการ