มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชม SSKRU Fitness Center

คณะจากกองกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ SSKRU Fitness Center ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ