สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นสาขาวิชาที่สามารถทำให้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวได้อย่างดี และยังเข้าใจถึงการป้องกันการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก โดยมีเป้าหมายคือการให้ความรู้ ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการป้องกัน แก้ไข และจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

Bachelor of Science (Environmental Science)

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

• ผู้ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม

• เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจำบริษัทหรือโรงงาน

• นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในหน่วยงานราชการ

• นักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

• นักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

• ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมในสายการบิน

• นักวิชาการ/นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา

• ครู

• นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2. เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งกำหนดไว้สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

3. ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกำหนด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับ

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา

สถาบัน

1 ดร.พงศธร ทวีธนวาณิชย์ ปร.ด.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วศ.บ.(วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2 ผศ.ดร.สิริพร ยศแสน ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 ผศ.ดร.พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์ วท.ด.(ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วท.บ.(ชีววิทยา/พฤษศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 อาจารย์อภิญญา ไชยรา วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5 ดร.ทัย กาบบัว ปร.ด.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ. (จุลชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียดหลักสูตร

ติดตามเราได้ที่ https://www.facebook.com/EnviSSKRU

ไลน์ https://line.me/R/ti/g/kgyvrrglaM