ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

วิสัยทัศน์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มุ่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่สู่ระดับชาติและสากล

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

  2. ส่งเสริมและสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การเผยแพร่ระดับชาติและสากล

  3. บริการวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

  4. ส่งเสริม อนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย

  5. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

  6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ให้ทันสมัย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล