เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์โนนบักบ้า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ บนเนื้อที่ประมาณ 525 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ ณ อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก่อตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2545 ซึ่งในขณะนั้นยังคงเป็นสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเป็น 2 คณะ คือ คณะวิทยาการวิชาชีพ และคณะวิทยาการศึกษาทั่วไป

ต่อมาเมื่อสถาบันราชภัฏศรีสะเกษได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ”ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 คณะวิชาทั้งสองจึงถูกปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น “คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์”โดยแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกเป็น 1 สำนัก 4 ภาควิชา คือ สำนักงานคณบดี ภาควิชาครุศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ

ในปี พ.ศ. 2549 ได้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของคณะ ให้ประกอบด้วย 1 สำนัก 2 ภาควิชา คือ สำนักงานคณบดี ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ปรับโครงสร้างการบริหารหน่วยงานภายในคณะ เป็นแบบการบริหารงานโดยโปรแกรมวิชา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2552

ต่อมา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้แบ่งส่วนงานภายในระดับงานหรือเทียบเท่างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อประโยชน์ ในการดำเนินภารกิจตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 1 สำนักงานงานคณบดี และ 12 สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทำให้ระบบการบริหารงานของคณะ และสาขาวิชาคล่องตัวขึ้น ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ