กิจกรรม/โครงการ, ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

นักศึกษาสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC 2016

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC 2016 (Thailand Northeastern Region Programming Contest) ซึ่งเป็นการแข่งขันรอบภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้สร้างทักษะและความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำนวนผู้เข้าชม (23)

About ศุภชัย ทองสุข

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.