สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ปริญญา

           ชื่อเต็มภาษาไทย      :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)

           ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Science (Agricultural Technology)

           ชื่อย่อภาษาไทย        :   วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)

           ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   :   B.Sc. (Agricultural Technology)

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

           –  ข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษา และองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ได้แก่  นักวิชาการ  นักวิจัย  ประจำหน่วยงานทั้งทางด้านพืชและสัตว์  หรือที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  เช่น สถานีวิจัยพืชสวน  สถานีวิจัยพืชไร่  ศูนย์วิจัยพันธุ์พืช  ศูนย์หม่อนไหม  สำนักงานปศุสัตว์  สำนักงานประมง  เป็นต้น  

           –  นักวิจัย  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  ผู้ควบคุมการผลิต  หรือพนักงานในบริษัท  รวมถึงงานทุกประเภทที่ต้องการพนักงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานี้

           –  พนักงานธนาคารพาณิชย์  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

           –  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย  และพนักงานขายในหน่วยงานเอกชน  ทั้งด้านพืชและสัตว์

           –  ประกอบอาชีพส่วนตัวด้วยการเป็นเจ้าของฟาร์มพืชเศรษฐกิจ  เช่น  พืชไร่เศรษฐกิจ  ไม้ผล ฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ  เช่น  ฟาร์มเลี้ยงไก่  ฟาร์มเลี้ยงวัว  สัตว์น้ำจืด  ฟาร์มเลี้ยงสุกร  เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับชื่อ-สกุลวุฒิการศึกษาสถาบัน
1อาจารย์จันทร์ โพธิสารวท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2ดร.วิมลศิริ สีหะวงษ์ปร.ด.(พืชไร่)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม.(พันธุวิศวกรรม)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(พืชไร่)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3ดร.สายัณห์ สืบผางปรด.(สัตวศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(สัตวศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(สัตวศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4อาจารย์ราชิต เพ็งสีแสงวท.ม. (การจัดการประมง)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (การจัดการประมง)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5อาจารย์ณัฏฐิยา เกื้อทานวท.ม. (พืชสวน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (ชีววิทยา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดตามข้อมูลข่าวสารสาขาได้ที่ Facebook สาขาเทคโนโลยีการเกษตร  https://www.facebook.com/AgriTechLascSskru