สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม

วิศวกรรมโยธาและวิชาชีพสถาปัตยกรรม เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีก่อสร้างอาคาร เขียนแบบ ประมาณการราคา วิศวกรรมสำรวจ และงานที่เกี่ยวข้อง

ชื่อปริญญา

ทล.บ.(เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม)

B.Tech.(Civil and Architecture Technology)

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

นักวิชาการด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม

หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานโยธา

หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสถาปัตยกรรม

หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ฝ่ายผังเมือง

หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและควบคุมโครงการงานโยธาและสถาปัตยกรรม

หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบโครงการงานโยธาและสถาปัตยกรรม

วิศวกรโยธา ประเภทภาคีพิเศษ (โยธา) ตามข้อกำหนดของสภาวิศวกร

ผู้รับเหมาก่อสร้าง

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

ผู้จบชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 สาขาก่อสร้าง

อาจารย์ประจำหลักสูตร
ลำดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สถาบัน
1 อาจารย์เดชณรงค์ วนสันเทียะ กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
คอ.ม. (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คอ.บ. (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2 ดร.นิโรธ ศรีมันตะ ปร.ด.(สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถ.ม. (ออกแบบชุมชนเมือง) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผม.บ. (การผังเมืองบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3 อาจารย์โชคชัย ไตยสุทธิ์ วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยรังสิต
4 อาจารย์วรายุทธ อินอร่าม คห.ม.(เคหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ภูมิเกียรติ สว่างวงศ์ วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ติดตามข้อมูลสาขาได้ที่ https://www.facebook.com/civilsskru/