ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาคารจุฬากรณวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
E-mail : sci@sskru.ac.th Tel: 0933277215