สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นศาสตร์ซึ่งเป็นแกนหลักของสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ ดังนั้น เนื้อหาของสาขาวิชานี้ จึงครอบคลุมไปทุกด้านทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่เรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะสามารถปฏิบัติงานได้ทุกสาขา วิชาชีพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนโปรแกรมระบบงาน นักวิเคราะห์ระบบงาน อาจารย์และนักวิจัย ผู้สนใจจะศึกษาในวิชาเอกนี้ควรมีความรู้พื้นฐานทาง คอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึงการเขียนโปรแกรมในภาษา คอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์และ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ทางคณะฯ ได้จัดให้มีการเรียน การสอนในวิชาเสริมพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้ตามรายวิชา ในหลักสูตร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science (Computer Science)

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  • ผู้เชี่ยวชาญซอฟปวร์ประยุกต์
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไอที
  • วิศวกรซอฟต์แวร์
  • โปรแกรมเมอร์
  • เว็บมาสเตอร์
  • ผู้สนับสนุนด้านไอทีหรือเทียบเท่า