สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล)
Bachelor of Science (Computer Technology and Digital)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • นักออกแบบโปรแกรมประยุกต์
  • นักออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
  • นักเขียนภาษาคอมพิวเตอร์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ (Multi-Platform Programmer)
  • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
  • นักพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Developer)
  • นักพัฒนาเว็บไซต์
  • นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ลำดับชื่อ-สกุลวุฒิการศึกษาสถาบัน
1ผศ.ดร.อัฐพร กิ่งบูปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศการจัดการ)วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี
2อาจารย์พัฒนพงษ์ โพธิปัสสาวท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ แขนง สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3อาจารย์ภาภรณ์ เหล่าพิลัยวท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4อาจารย์ธีรพงศ์ สงผัดวท.ม.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเทศและการสื่อสาร)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5อาจารย์จุฑามณี รุ้งแก้ววท.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี