สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาตรี 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ จริยธรรม และคุณภาพในวิชาชีพ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมซึ่งจะเป็นกำลังของชาติต่อไป

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Food Science and Technology)

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

(1) นักวิชาการในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น นักวิชาการด้านเคมีอาหาร นักวิชาการ ด้านจุลชีววิทยาอาหาร นักวิชาการด้านควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพอาหารนักโภชนาการ นักวิชาการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

(2) ประกอบอาชีพอิสระ เกี่ยวกับการผลิตอาหารและการบริการทางด้านอาหาร เช่น นักการตลาดด้านอาหารที่ปรึกษาทางด้านความปลอดภัยและประกันคุณภาพของอาหารเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

1.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คำนวณ / ปวช. หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง มีเกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป

2.เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งกำหนดไว้สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

3.และ/หรือ ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกำหนด

4.และ/หรือ ผ่านระบบ TCAS (Thai University Central Admission System)

อาจารย์ประจำหลักสูตร
ลำดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สถาบัน
1 อาจารย์พนารัตน์ สังข์อินทร์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา
2 อาจารย์จีระนันท์ วงศ์วทัญญู วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์
3 อาจารย์จิรายุ มุสิกา วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระ
4 อาจารย์ธนวรรณ มุสิกา วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 ดร.จิรนันต์ รัตสีวอ ปร.ด. (เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดตามข้อมูลสาขาได้ที่ https://web.facebook.com/foodsciencelascsskru

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำสาขาได้ ที่นี่