สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรมีความรู้  ความสามารถและทักษะด้านการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม  ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมในประเทศและพัฒนาท้องถิ่น  ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพในด้านอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย      :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :Bachelor of Industrial and Environmental Management Engineering
ชื่อย่อภาษาไทย        :วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   :B.Eng.( Industrial and Environmental Management Engineering)

📌ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมฯ (คลิก👇)
https://www.facebook.com/OASS2021/
💕 สมัครเรียน  
https://reg.sskru.ac.th/cv/

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) วิศวกรอุตสาหการ

2) วิศวกรฝ่ายผลิต วิศวกรอำนวยการผลิต

3) วิศวกรฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต

4) หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้า วัตถุดิบและระบบโลจิสติกส์

5) หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ

6) รับราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมและนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

7) หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโรงงาน

8) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และ StartUp

9) ที่ปรึกษาด้านการจัดการให้กับวิสาหกิจชุมชน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

1)  ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2)  เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ซึ่งกำหนดไว้สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

3)  ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกำหนด

ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สถาบัน
1 ผศ.ดร.อนุวัฒน์ ศรีสุวรรณ์ ปร.ด. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วท.ม. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ผศ.ดร.กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตนครราชสีมา
3 อาจารย์พิศาล สมบัติวงค์ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยม อันดับ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4 อาจารย์ณัฐวุฒิ พลศรี วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 ดร.ศริญญา ศิริแสน ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วท.บ.วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ติดตามเราได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/iemesskru

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.