สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สถาบัน
1 อาจารย์ทิพย์ สุดากุมผัน วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 อาจารย์โชติรส นพพลกรัง วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 อาจารย์ณัฏฐ์พัชร์ วณิชย์กุล วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา ขนส่งและสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.บ.(สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4 อาจารย์ณัฐกร โต๊ะสิงห์ บธ.ม.(โลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยรังสิต
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
5 ดร.ชูวิทย์ นาเพีย วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยรังสิต
วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ภาพกิจกรรม