สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มุ่งดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพทุกอาชีพ และผลกระทบที่เกิดจากการทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแรงงานด้านอุตสาหกรรมที่เป็นรากฐานของเศรษฐกิจระดับประเทศ
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย       ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
                        ชื่อย่อ : วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
                        ชื่อย่อ : B.Sc. (Occupational Health and Safety)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และสามารถประกอบอาชีพได้ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ โดยสามารถประกอบอาชีพในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น


1) ภาครัฐ / รัฐวิสหกิจ
บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยงานภาครัฐที่สังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสหกิจ ดังนี้
1.1 นักวิชาการแรงงาน สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1.2 นักวิจัยด้านสาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
1.3 นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการด้านการเก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ตัวอย่างมลพิษในสถานที่ทำงาน มลพิษทางอากาศ
1.4 พนักงานตรวจความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
1.5 นักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
1.6 นักวิชาการสุขาภิบาลและการสิ่งแวดล้อม สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
1.7 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ในรัฐวิสหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การยาสูบแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

2) ภาคเอกชน
2.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
2.2 นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
2.3 นักอาชีวอนามัย
2.4 ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.5 อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เช่น เมื่อมีประสบการณ์การทำงานสามารถขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วิทยากรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น

3) ประกอบอาชีพอิสระด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น วิทยากรอิสระด้านความปลอดภัย เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ประกอบการ/พนักงานขายอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีการเรียนกลุ่มสาระการเรียนทางวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนทางคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2) เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ซึ่งกำหนดไว้สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดแผนการเรียนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.00
3) ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกำหนด
4) มีใบรับรองแพทย์ว่ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่มีความผิดปกติด้านสุขภาพจิต
หมายเหตุ ระบุคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับระดับการศึกษาตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยเรื่อง เกณฑ์ในการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า ตามกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่ชื่อ-สกุลประวัติการศึกษา
1

อาจารย์กาญจนา แซ่อึง

 

วท.ม.(พิษวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2

อาจารย์วิพา  ชุปวา

 

ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3

อาจารย์ภคนันท์  คำจันทราช

 

วท.ม.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.บ.(สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

4

อาจารย์สุเมต บุญสุด

 

วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5

อาจารย์สุดารัตน์  บุญหล้า

 

วท.ม.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วศ.บ.(สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียดหลักสูตร

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่