สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย   ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

               ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Sports Science)

              ชื่อย่­อ : B.Sc. (Sports Science)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้ที่สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถประกอบอาชีพในลักษณะดังนี้

1 นักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจําทีมกีฬา หน่­วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ

2 ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการการกีฬา

3 เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์สุขภาพหรือสมรรถภาพทางกาย สโมสรต่าง ๆ

4 นักวิชาการด้านการกีฬา การออกกําลังกาย และการส่งเสริมสุขภาพ

5 ผู้จัดหรือดําเนินการทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการกีฬาและนันทนาการ

6 ธุรกิจขนาดย่อมของตนเอง เช่น Fitness Center สถานออกกําลังกาย แบบครบวงจร ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา
  • เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศิลป์ คํานวณ หรือ ศิลป์ – ภาษา จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนวนตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งกําหนดไว้สําหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดแผนการเรียนทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศิลป์ คํานวณ หรือ ศิลป์ – ภาษา ไม่น้อยกว่า 2.00
  • ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกําหนด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับชื่อ-สกุลวุฒิการศึกษาสถาบัน
1ผศ.ดร.เตชภณ ทองเติมวท.ด.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม.(วิศวกรรมชีวเวช)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) เกียรตินิยมอันดับ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2นางสาวขนิษฐา ฉิมพาลีวท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)มหาวิทยาลัยศิลปกร
3นางสาววารี นันทสิงห์กำลังศักษาต่อระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
4นางธรรญญพร เพ็งสีแสงวท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ. (กายภาพบำบัด)มหาวิทยาลัยมหิดล
5นายเมธาวุฒิ พงษ์ธนูวท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6นายอธิวัฒน์ สายทองกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อเราได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/SportsScience.sskru  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มรภ.ศรีสะเกษ