บุคลากร สำนักงานคณบดี

 
ชื่อ-สกุล : นางแสงมณี  วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณบดี
E-mail : S.Wongsuwan@sskru.ac.th
มือถือ : 084-038-3837
ชื่อ-สกุล : นางสาวทนัชดา นิธิเพ็งแจ่ม ชื่อ-สกุล : นางสาวมนัญญา  นาคสิงห์ทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : tanachda.n@sskru.ac.th E-mail : mananya.n@sskru.ac.th
มือถือ : - มือถือ : 080-377-4114
ชื่อ-สกุล : นางสาวสมพร  เกียรติสุข ชื่อ-สกุล : นายชาญชัย ยาศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้่วไป
E-mail : somporn.k@sskru.ac.th E-mail : C.yasri@sskru.ac.th
มือถือ : 088-107-6919 มือถือ : 084-463-2553
   

จำนวนผู้เข้าชม (0)

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.