กิจกรรม/โครงการ

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร กลุ่มสาขาทางคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขา วันที่ 21 - 23 กันยายน 2559  กลุ่มโปรแกรมวิชาทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ณ ห้องประชุม 2410 news-21-9-2016-p1 news-22-9-2016-p1

จำนวนผู้เข้าชม (12)

About libservice

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.