กิจกรรม/โครงการ, สำหรับนักศึกษา

รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

pr001 ด้วยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกนายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมวิชาการ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ดาวน์โหลด ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง  การรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศรับสมัครนายกสโมสร-60 (74 downloads) ดาวน์โหลด ใบสมัครนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ใบสมัครนายกสโมสรนักศึกษา-ประจำปีการศึกษา-2560 (48 downloads)  

จำนวนผู้เข้าชม (162)

About chanchai yasri

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.