กิจกรรม/โครงการ, ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการทำนุบำรุง พัฒนา และบูรณะหอระฆังโบราณวัดเมืองหลวง

โครงการทำนุบำรุง พัฒนา และบูรณะหอระฆังโบราณวัดเมืองหลวง ณ วัดเมืองหลวง ตำบลเมืองหลวง  อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา และศิลปะการแสดง ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยม และความเป็นไทย ในปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด รวมทั้งประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงาม ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ วัฒนธรรม ได้มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างหลากหลายกันในพื้นที่ ไม่ได้รับการสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟูรวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและจิตใจทำให้คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมลดน้อยไปจนแทบจะสูญหาย วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมองค์ความรู้ในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ ในแต่ละพื้นที่มีภูมิปัญญาหลากหลาย ควรที่จะได้รับการถ่ายทอดเยาวชนรุ่นหลังสืบไป การอนุรักษ์เป็นหนทางหนึ่งที่ยั่งยืน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้ดำรงอยู่ในท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยเสริมสร้างให้เกิดการบูรณาการการเรียนการสอน การฝึกปหฏิบัติในสถานที่จริง และการใช้ความรู้ของ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นจึงได้จัดโครงการทำนุบำรุง พัฒนา และบูรณะหอระฆังโบราณวัดเมืองหลวง                       ในวันที่ 8 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ณ วัดเมืองหลวง ตำบลเมืองหลวง  อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ภูมิปัญญา ให้แก่นักศึกษา และเยาวชนเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาในชุมชน และเพื่อให้สามารถ จัดกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ และความเข้าใจรากเหง้าของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีมาช้านานบนพื้นฐานของธรรมชาติที่เกี่ยวพันสอดคล้องกันกับวิถีชีวิตชุมชนของชาวจังหวัดศรีสะเกษ  

จำนวนผู้เข้าชม (65)

About ศุภชัย ทองสุข

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.