กิจกรรม/โครงการ, ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผ้าไหมย้อมมะเกลือ

ในอดีตจนถึงปัจจุบันผ้าไหมในประเทศไทย นับเป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนที่ใช้แรงงานคนเป็นหลักเกือบทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การปลูกหม่อนสำหรับเลี้ยงไหม การเลี้ยงไหม การย้อมผ้า การทอเป็นผ้าไหม จนถึงการพัฒนาผ้าไหมให้มีลวดลายทันสมัยตามยุคปัจจุบัน ถ้ากล่าวถึงผ้าไหม บุคคลส่วนใหญ่จะนึกถึงโครงการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงมีพระราชดำริในการสนับสนุนและส่งเสริมงานฝีมือภูมิปัญญาไทย ในการทอผ้าไหม ทรงให้ทำการส่งเสริมพัฒนาหลากหลายรูปแบบ และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันตามสมัยนิยม ตลอดจนทรงเป็นแบบอย่างในการเผยแพร่ชื่อเสียงของผ้าไหมไทย โดยการที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทย ไม่ว่าจะประทับอยู่ในประเทศ หรือเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศก็ตาม อีกทั้งได้มีการนำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศครั้งที่พระองค์ได้เสด็จต่างประเทศ จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อเกษตรกรไทยเป็นอย่างมาก การผลิตผ้าไหมไทยจึงเป็นภูมิปัญญาไทยที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยและเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพที่ทำรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างกว้างขวางจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันการผลิตผ้าไหมไทยเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยให้ความสนใจ และเอาใจใส่ต่องานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาผ้าไหมไทย ซึ่งอาจจะทำให้ภูมิปัญญาไทยสูญหายไปได้ตามกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลงตามสมัย อีกทั้งการพัฒนาผ้าไหมไทยยังจัดอยู่ในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดังนั้นเพื่อให้การสืบสานภูมิปัญญาการทำผ้าไหมไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแพร่ขยายไปสู่เยาวชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็ว คณะศิลปศาสตร์ละวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับหน่วยงาน อบต.ทุ่งไชย บ้านทุ่งไชย ตำบลทุ่งไชย อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำองค์ความรู้ภูมิปัญญาผ้าไหมไทยโดยการจัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาลายผ้าย้อมมัด ในวันที่ 19-20 เมษายน               พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วม และเรียนรู้ไปพร้อมกันได้ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบลายผ้าไหมมัดย้อม ให้แก่ชุมชนบ้านทุ่งไชย เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมย้อมมะเกลือ และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผ้าไหมของชุมชนบ้านทุ่งไชย

จำนวนผู้เข้าชม (105)

About ศุภชัย ทองสุข

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.