ข่าวทุนการศึกษา/กองทุนกู้ยืม กยศ.-กรอ., ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป, สำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สมัครขอรับรางวัลเพชรราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สมัครขอรับรางวัลเพชรราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8f-60-2 ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นนี้ เข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ ในวันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 4210 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. - 14.30 น. โดยจะเรียงลำดับการสัมภาษณ์ ตามลำดับรายชื่อประกาศข้างต้น
  • การแต่งกาย : แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
  • ให้นักศึกษาเตรียมแฟ้มสะสมผลงานมาด้วย
  • หากผู้สมัครไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ตามเวลาที่กำหนด คณะกรรมการจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการขอรับรางวัลทันที
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นที่ 1  อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 093-327-7215

จำนวนผู้เข้าชม (127)

About chanchai yasri

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.