กิจกรรม/โครงการ, ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป, สำหรับนักศึกษา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2-2561


เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๖๔๐๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษา ถึงวิธีการ ข้อกำหนด และแนวทางในการปฏิบัติตนในการฝึกงาน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างอาจารย์ รุ่นพี่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาก่อนที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เชี่ยวชาญ แสงทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งในภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน ๑๐ สาขาวิชา จำนวน ๒๘๐ คน

  


ภาพ : ดวงจันทร์ โพธิสาร/ พิศาล สมบัติวงศ์ / ณัฐวุฒิ พลศรี
ข่าว : ชาญชัย ยาศรี

จำนวนผู้เข้าชม (82)

About chanchai yasri

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.