ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการดอกลำดวนบาน สืบสานงานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นศรีสะเกษ 2562

เมื่อวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2562 คณะดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการโครงการดอกลำดวนบาน สืบสานงานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นศรีสะเกษ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ โดยร่วมมือกับชุมชน หรือหน่วยงานภายนอก ส่งเสริม รณรงค์ ปลูกฝัง และเผยแพร่ในคุณค่าและความสำคัญด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ

จำนวนผู้เข้าชม (20)

About ศุภชัย ทองสุข

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.