ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม  สร้างสรรค์นวัตกรรมจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล วิสัยทัศน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ส่งเสริมงานวิจัย และบริการวิชาการสู่สังคม พันธกิจ
  1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
  2. ส่งเสริมและสร้างสรรค์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
  4. ส่งเสริม อนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
  5. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ
  6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ให้ทันสมัย โปร่งใสมีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล
 

จำนวนผู้เข้าชม (0)

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.