ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

ปรัชญา
มุ่งพัฒนาระบบงาน  เน้นการให้บริการ  เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษา  อย่างมีประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน์ 

เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและเสริมสร้างนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมุ่งเน้นระบบการทำงานเป็นทีม อีกทั้งการส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสาร


ขั้นตอนการติดต่อขอฝึกงาน.pdf (121 downloads) coop-1-แบบคำร้องขอฝึกงาน-2.doc (132 downloads) coop-2-หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน-1.doc (92 downloads) coop-3-ใบตอบรับจากแหล่งฝึก-1.doc (99 downloads) coop-4-หนังสือส่งตัว-1.docx (86 downloads) coop-5-แบบประเมินการปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์นิเทศน์.docx (83 downloads)

จำนวนผู้เข้าชม (0)

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.