ดาวน์โหลดเอกสาร

โลโก้ (LOGO) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ LOGO-LASC (191 downloads)
ฟอร์มขออนุมัติถ่ายเอกสาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขออนุญาตถ่ายเอกสาร (113 downloads)
แบบฟอร์มขอใช้ห้อง อาคาร4  ขอใช้ห้องอาคาร 4 (76 downloads)
เอกสารเกี่ยวกับการเงิน
- ใบสำคัญรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน (76 downloads)
- ใบสำคัญรับเงิน (สำหรับวิทยากร) ใบสำคัญรับ (ว) (66 downloads)
- แบบฟอร์มขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย + สัญญายืมเงินทดรองจ่าย แบบฟอร์มยืมเงิน (60 downloads)
- หนังสือขออนุญาตจ่ายเงิน (แบบเคลียเงิน) หนังสือขออนุญาตจ่ายเงิน (เคลียเงิน) (64 downloads)
เอกสารเกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรม
- ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
- แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 project from LASC 2017-2018 (60 downloads)
แบบฟอร์มเอกสารมหาวิทยาลัย
- แบบฟอร์มเกี่ยวข้องกับงานพัสดุ (วัสดุและครุภัณฑ์) แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์งบแผ่นดิน 2561 (76 downloads)
- แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ พรบ.60   แบบฟอร์มจัดซื้อวัสดุ 61 (52 downloads)
- แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติจัดจ้าง พรบ.60   แบบฟอร์มจัดจ้าง 61 (46 downloads)
- บันทึกขอใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย บันทึกขอใช้รถยนต์ (57 downloads)
เอกสารเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล
- แบบฟอร์มใบลา ใบลา (87 downloads)
 

จำนวนผู้เข้าชม (0)

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.