ประวัติความเป็นมา

lasc-logo

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์โนนบักบ้า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ บนเนื้อที่ประมาณ  525  ไร่  2 งาน  32 ตารางวา ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยสำนักงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ ณ อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก่อตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2545 ซึ่งในขณะนั้นยังคงเป็นสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเป็น 2 คณะ คือ คณะวิทยาการวิชาชีพ และคณะวิทยาการศึกษาทั่วไป ต่อมาเมื่อสถาบันราชภัฏศรีสะเกษได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ”ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 คณะวิชาทั้งสองจึงถูกปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น “คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์”โดยแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกเป็น 1 สำนัก 4 ภาควิชา คือ สำนักงานคณบดี ภาควิชาครุศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ในปี พ.ศ. 2549 ได้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของคณะ ให้ประกอบด้วย 1 สำนัก 2 ภาควิชา คือ สำนักงานคณบดี ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ปรับโครงสร้างการบริหารหน่วยงานภายในคณะ เป็นแบบการบริหารงานโดยสาขาวิชา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2552 ต่อมา เมื่อวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้แบ่งส่วนงานภายในระดับงานหรือเทียบเท่างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อประโยชน์ ในการดำเนินภารกิจตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 1 สำนักงานงานคณบดี และ 7 สาขาวิชาหลัก ซึ่งทำให้ระบบการบริหารงานของคณะ และสาขาวิชาคล่องตัว สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ และในปีการศึกษาที่ 1/2557 คณะได้เปิดสาขาวิชาเพิ่มเติม 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดสาขาวิชาเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ทำให้ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีสาขาวิชาทั้งหมด 12 สาขาวิชา คือ
 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 4. สาขาวิชาสาธารณาสุขชุมชน
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
 8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 10. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 11. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
build4

จำนวนผู้เข้าชม (0)

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.